Juridische info

Insure Consult NV

Heldenlaan 38
9620 Zottegem

RPR Gent - Afdeling Oudenaarde 478.507.829
Verbonden Agent voor DVV Verzekeringen

Toezichthouders

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene directie Economische Inspectie -Koning Albert II Laan 16 te 1000 Brussel
T: 0800/120.33 - https://meldpunt.belgie.be/

F.S.M.A. - Financial Services and Markets Authority - Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel
 

Klachtendienst

Hebt u een klacht? Dan kan u in eerste instantie bij ons terecht of bij uw dossierbeheerder bij de verzekeraar.
Bent u niet tevreden met het bekomen antwoord dan kan u zich rechtstreeks wenden tot de klachtendienst van de verzekeraar of de ombudsman van de verzekeringen. Voor klachten met betrekking tot woonkredieten kan u een beroep doen op ombudsfin.

 

Klachtendienst DVV verzekeringen

Karel Rogierplein 11
1210 Brussel
Website

Ombudsman van de Verzekeringen

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Website

Ombudsfin

Belliardstraat 15-17, bus 8
1040 Brussel
Website
 

Voorwaarden voor het gebruik van deze website: uitsluiting van aansprakelijkheid.

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over individuele producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van bankieren, verzekeren of vermogensbeheer. Geen enkele informatie op deze website dient echter te worden gezien als een aanbod tot verkoop van effecten noch als beleggingsadvies. Verzoeken om informatie over deze onderwerpen dienen gericht te worden aan de betrokken ondernemingen.
 

Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
 

Gelinkte internetsites

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Wij, noch onze bestuurders, directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
 

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat wij de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijven en/of goedkeuren. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
 

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.
 

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij ons of onze licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie rond verzekeringen en de daarmee verbonden producten en diensten.
 

De afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van pixabay.com, unsplash.com en pexels.com. Bent u de eigenaar van deze beelden of wordt u in één van de beelden getoond en wenst u bezwaar te maken tegen het gebruik van een beeld op deze website neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Handelsmerken, service-merken en logo's

De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website voorkomen, berust bij het betrokken bedrijf. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het desbetreffende bedrijf.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel wij en de toeleveranciers van informatie zich inspannen om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Wij en de toeleveranciers wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of websites waarnaar gelinkt wordt, ongeacht of wij en/of de betrokken bedrijven zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
 

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.
 

Wij verstrekken geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Wij geven geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
 

Privacy

Onze privacyverklaring vindt u hier.

 

Beleid inzake belangenconflicten

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er een belangenconflict ontstaat tussen uw en onze belangen. We informeren u graag vooraf hoe we hiermee omgaan.

Hier vindt u ons beleid inzake belangenconflicten.
 

Duurzaam en verantwoord investeren.

Beleggers willen steeds vaker een duidelijk beeld van hoe hun geld zal worden geïnvesteerd.

Hier kan u de duurzaamheidsinformatie raadplegen in het kader van Verordening 2019/2088.